تعرفه پیامک

تعرفه پیامک

با توجه به نوع پنل و اپراتور

پنل انتخابات

نوع پیام1000200030005000خط ثابت 021 تلگرامBTS
فارسی13115013111111162111
لاتین26130026122122162221


 پنل سازمانی (as)

نوع پیام1000200030005000خط ثابت 021 تلگرامBTS
فارسی13415413411311363113
لاتین26730726722622663226


پنل حرفه ای (a+)

نوع پیام1000200030005000خط ثابت 021 تلگرامBTS
فارسی13915913911811865118
لاتین27731827723523565235


 پنل شرکتی (a)

نوع پیام1000200030005000خط ثابت 021 تلگرامBTS
فارسی14416514412212267122
لاتین28733028724324367243


 پنل مدارس

نوع پیام1000200030005000خط ثابت 021 تلگرامBTS
فارسی14416514412212267122
لاتین28733028724324367243


 پنل رایگان (b)

نوع پیام1000200030005000خط ثابت 021 تلگرامBTS
فارسی14716914712412468124
لاتین29333629324924968249


تمامی تعرفه ها به ریال میباشد .