تعرفه خطوط

تعرفه خطوط اختصاصی

سر شماره ۱۰۰۰

نوع خطانتخابی ( تومان )غیر انتخابی ( تومان )
خط 14 رقمی2000035000
خط 13 رقمی57000109000
خط 12 رقمی99000159000
خط 11 رقمی169000289000
خط 10 رقمی189000350000
خط 9 رقمی240000490000
خط 8 رقمی389000698000


 سر شماره ۲۰۰۰

نوع خطقیمت ( تومان )
خط 12 رقمی250000
خط 11 رقمی350000
خط 10 رقمی450000
خط 9 رقمی850000
خط 8 رقمی1350000


سر شماره ۳۰۰۰

نوع خطقیمت ( تومان )
خط 14 رقمی25000
خط 12 رقمی99000
خط 10 رقمی119000


سر شماره ۵۰۰۰۱

نوع خطقیمت ( تومان )
خط 15 رقمی10000
خط 14 رقمی15000
خط 13 رقمی18000
خط 12 رقمی59000
خط 11 رقمی69000
خط 10 رقمی129000
خط 9 رقمی159000


سر شماره ۵۰۰۰۲

نوع خطقیمت ( تومان )
خط 14 رقمی15000
خط 13 رقمی18000
خط 12 رقمی59000
خط 11 رقمی85000
خط 10 رقمی119000
خط 9 رقمی150000


سر شماره ۵۰۰۰۴

نوع خطقیمت ( تومان )
خط 14 رقمی15000
خط 13 رقمی18000
خط 12 رقمی65000
خط 11 رقمی79000
خط 10 رقمی109000
خط 9 رقمی150000


سر شماره ۵۰۰۰۵

نوع خطقیمت ( تومان )
خط 14 رقمی15000
خط 13 رقمی29000
خط 12 رقمی59000
خط 11 رقمی79000
خط 10 رقمی119000
خط 9 رقمی164000


سر شماره ۵۰۰۰۹

نوع خطقیمت ( تومان )
خط 14 رقمی18000


سر شماره ۰۲۱

نوع خطقیمت ( تومان )
خط 8 رقمی75000